اطلاعیه سازمانی : تامین بیش از 320 قلم کالای اساسی بهمراه توزیع بیش از 80 قلم کالا از اواسط سال جاری
762 امتیاز
5/5

خدمات و محصولات

مرکز توسعه تجارت جهانی وریا به عنوان بزرگترین تامین کننده مستقیم خدمات و محصولات گسترده ترین شبکه تجاری بین المللی را تشکیل داده است ، این بازرگانی در حال حاضر کلیه خدمات بازرگانی کلان و خرد از قبیل تامین عمده خدمات و محصولات ، خرید و فروش عمده خدمات و محصولات ، صادرات و واردات مستقیم ، انبارداری ، نگهداری و بسته بندی خدمات و محصولات و بطور کلی تمامی خدمات تجاری مرتبط با هرنوع کالای تجاری را به عموم متقاضیان و مشتریان خود ارائه میدهد .

مرکز توسعه تجارت جهانی وریا
امروز ۱۱ /۰۱ /۱۴۰۲
پاسخگویی 24H
واحد پشتیبانی
شبکه جهانی
بیش از 34 شعبه
رتبه MQFL
گواهینامه cess
130.000 RG
130 هزار ثبت موفق

خدمات و محصولات

وضعیت : قابل ارائه (فعال)

10/10

کمپانی چند ملیتی وریا (VERIA) با ایجاد شعب خود در بیش از 46 کشور کلیه خدمات بازرگانی اعم از تامین مستقیم کالا، صادرات و واردات و … به ارائه میکند. بازرگانی وریا همچنین توانایی آنرا داشته که در سایر کشورهای مورد نظر شما اعم از اروپایی ،آسیایی ، استرالیا ، آمریکا و آمریکای لاتین خدمات مربوط به تجارت بین الملل
را در ابعاد کلان به متقاضیان ارائه دهد .

Copyright
All rights reserved for VERIA 2022-2023

فهرست مطالب

ارژانتین

صادرات و واردات به کشور ارژانتین بعنوان یکی از مهمترین کشورهای توسعه یافته بسیار مورد توجه عموم بازرگانان بین الملل قرار گرفته است ، با توجه به اهمیت صادرات و

اطلاعات بیشتر »

رزین های آلکیدی

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

آنتراکینون

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

کروتونالدئید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

مالنیک انیدرید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

سیکلوهگزان

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

رزور سینول

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

کلروبنزنها

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

دودسیل بنزن

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

مالنیک اسید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

نیتروبنزن

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

آلکیل بنزن خطی

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

نایلون 66

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

گلیسیرین

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

متیل ایزوبوتیل کتون

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

متیل متاکریلات

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

بیس فنل آ

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

سالیسیلیک اسید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

پلی فنیلین اکسید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

وینیلیدین کلراید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

پیریدین

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

پراستیک اسید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

کلرال

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

فرمیک اسید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

استیک اسید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

دی فنیل ایزوفتالات

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

بنزوئیک اسید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

دی اکتیل فتالات

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

دی بوتیل فتالات

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

پلی اتیلن ترفتالات

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

پلی بوتیلن ترفتالات

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

هگزامتیلن دی آمین

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

تتراهیدرو فوران

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

استر اکریلیک

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

پلی اکریلیک اسید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

گلیسیدیل اتر

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

گلیسیدول

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

پلی یورتان

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

کلرو فنل

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

سدیم فنوکساید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

زایلنول

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

دودسیل فنل

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

فنل فرمالدئید رزین

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

آنیلین

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

اکتیل فنل

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

پلی وینیل کلراید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

متیل کلروفرم

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

پلی استر

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

پلی اتیلن گلایکول

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

اتیلن دی آمین

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

کلروپرن

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

لاستیک پلی بوتادین

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

لاستیک استایرن بوتادین

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

لاستیک نیتریل

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

ایزوبوتانول

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

ایزو بوتیریک اسید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

نئوپنتیل گلایکول

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

متیونین

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

آکریلیک اسید

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

نونیل فنل

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »

اپی کلروهیدرین

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی پروپیلن گلایکول, بزرگترین تامین کننده پروپیلن گلایکول, پروپیلن گلایکول, تامین پروپیلن گلایکول, تامین مستقیم پروپیلن گلایکول, تجارت پروپیلن گلایکول, خرید پروپیلن گلایکول, شرکت بازرگانی پروپیلن گلایکول, صادرات پروپیلن گلایکول, فروش پروپیلن گلایکول, قیمت پروپیلن گلایکول, واردات پروپیلن گلایکول
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

پروپیلن گلایکول

پروپیلن گلایکول یک ماده مایع مصنوعی است که آب را جذب می کند. همچنین برای ساخت ترکیبات پلی استر و به عنوان پایه ای برای یخ زدایی محلول ها استفاده

اطلاعات بیشتر »
استن, بازرگانی استن, بزرگترین تامین کننده استن, تامین استن, تامین مستقیم استن, تجارت استن, خرید استن, شرکت بازرگانی استن, صادرات استن, فروش استن, قیمت استن, واردات استن
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

استن

استن یک ماده شیمیایی ساخته شده است که به طور طبیعی در محیط نیز یافت می شود. این محصولی به شکل مایع بدون رنگ است که به سرعت تبخیر شده

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی فنل, بزرگترین تامین کننده فنل, تامین فنل, تامین مستقیم فنل, تجارت فنل, خرید فنل, شرکت بازرگانی فنل, صادرات فنل, فروش فنل, فنل, قیمت فنل, نرخ فنل, واردات فنل
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

فنل

فنل، در هر یک از یک خانواده از ترکیبات آلی که با یک گروه هیدروکسیل (-OH) متصل به یک اتم کربن که بخشی از یک حلقه معطر است مشخص می

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی مونومر وینیل کلراید, بزرگترین تامین کننده مونومر وینیل کلراید, تامین مستقیم مونومر وینیل کلراید, تامین مونومر وینیل کلراید, تجارت مونومر وینیل کلراید, خرید مونومر وینیل کلراید, شرکت بازرگانی مونومر وینیل کلراید, صادرات مونومر وینیل کلراید, فروش مونومر وینیل کلراید, قیمت مونومر وینیل کلراید, مونومر وینیل کلراید, نرخ مونومر وینیل کلراید, واردات مونومر وینیل کلراید
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

مونومر وینیل کلراید

مونومر وینیل کلرید (VCM) یک گاز بی رنگ و قابل اشتعال در دمای اتاق است. این در درجه اول برای تولید پلی وینیل کلراید (PVC)، بسیار پایدار استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر »
استرهای اسید چرب, بازرگانی استرهای اسید چرب, بزرگترین تامین کننده استرهای اسید چرب, تامین استرهای اسید چرب, تامین مستقیم استرهای اسید چرب, تجارت استرهای اسید چرب, خرید استرهای اسید چرب, شرکت بازرگانی استرهای اسید چرب, صادرات استرهای اسید چرب, فروش استرهای اسید چرب, قیمت استرهای اسید چرب, نرخ استرهای اسید چرب, واردات استرهای اسید چرب
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

استرهای اسید چرب

استرهای اسید چرب  نوعی استر هستند که از ترکیب یک اسید چرب با یک الکل به دست می‌آیند. هنگامی که جزء الکل گلیسرول است، استرهای اسید چرب تولید شده می

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی مورفولین, بزرگترین تامین کننده مورفولین, تامین مستقیم مورفولین, تامین مورفولین, تجارت مورفولین, خرید مورفولین, شرکت بازرگانی مورفولین, صادرات مورفولین, فروش مورفولین, قیمت مورفولین, مورفولین, نرخ مورفولین, واردات مورفولین
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

مورفولین

مورفولین به صورت مایعی بی رنگ با بوی ماهی ظاهر می شود. این محصول دارای نقطه اشتعال 100 درجه فارنهایت بوده  و دارای چگالی کمتر از آب و محلول در

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی متازایلن, بزرگترین تامین کننده متازایلن, تامین متازایلن, تامین مستقیم متازایلن, تجارت متازایلن, خرید متازایلن, شرکت بازرگانی متازایلن, صادرات متازایلن, فروش متازایلن, قیمت متازایلن, متازایلن, نرخ متازایلن, واردات متازایلن
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

متازایلن

متا زایلن m-Xylene یک هیدروکربن معطر است. این یکی از سه ایزومر دی متیل بنزن است که در مجموع به عنوان زایلن شناخته می شوند. m- مخفف meta- است که

اطلاعات بیشتر »
اورتوزایلن, بازرگانی اورتوزایلن, بزرگترین تامین کننده اورتوزایلن, تامین اورتوزایلن, تامین مستقیم اورتوزایلن, تجارت اورتوزایلن, خرید اورتوزایلن, شرکت بازرگانی اورتوزایلن, صادرات اورتوزایلن, فروش اورتوزایلن, قیمت اورتوزایلن, نرخ اورتوزایلن, واردات اورتوزایلن
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اورتوزایلن

اورتو زایلن o-Xylene یک هیدروکربن معطر با فرمول C6H4(CH3)2 است. با دو جایگزین متیل متصل به اتم های کربن مجاور حلقه بنزن (پیکربندی ارتو) قرار گرفته است. این یک ایزومر

اطلاعات بیشتر »
ایزو بوتیر آلدئید, بازرگانی ایزو بوتیر آلدئید, بزرگترین تامین کننده ایزو بوتیر آلدئید, تامین ایزو بوتیر آلدئید, تامین مستقیم ایزو بوتیر آلدئید, تجارت ایزو بوتیر آلدئید, خرید ایزو بوتیر آلدئید, شرکت بازرگانی ایزو بوتیر آلدئید, صادرات ایزو بوتیر آلدئید, فروش ایزو بوتیر آلدئید, قیمت ایزو بوتیر آلدئید, نرخ ایزو بوتیر آلدئید, واردات ایزو بوتیر آلدئید
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

ایزو بوتیر آلدئید

ایزوبوتیرآلدئید یک ترکیب شیمیایی با فرمول C4H8O  است. این یک آلدهید، ایزومر با n-butyraldehyde است که اغلب به عنوان یک محصول جانبی، توسط هیدروفرمیلاسیون پروپن تولید می شود. بوی آن

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی پارازایلن, بزرگترین تامین کننده پارازایلن, پارازایلن, تامین پارازایلن, تامین مستقیم پارازایلن, تجارت پارازایلن, خرید پارازایلن, شرکت بازرگانی پارازایلن, صادرات پارازایلن, فروش پارازایلن, قیمت پارازایلن, نرخ پارازایلن, واردات پارازایلن
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

پارازایلن

پارازایلن که p-xylene نیز نامیده می شود، یک ماده شیمیایی ضروری برای فرآیند تولید بطری های پلاستیکی PET و الیاف پلی استر است. این محصول، به عنوان ماده اولیه به

اطلاعات بیشتر »
آکرولنین, بازرگانی آکرولنین, بزرگترین تامین کننده آکرولنین, تامین آکرولنین, تامین مستقیم آکرولنین, تجارت آکرولنین, خرید آکرولنین, شرکت بازرگانی آکرولنین, صادرات آکرولنین, فروش آکرولنین, قیمت آکرولنین, نرخ آکرولنین, واردات آکرولنین
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

آکرولنین

آکرولئین مایعی بی رنگ یا زرد با بوی نامطبوع است. این محصول، خیلی راحت در آب حل می شود و با گرم شدن سریع به بخار تبدیل می شود. همچنین

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی هگزن -1, بزرگترین تامین کننده هگزن -1, تامین مستقیم هگزن -1, تامین هگزن -1, تجارت هگزن -1, خرید هگزن -1, شرکت بازرگانی هگزن -1, صادرات هگزن -1, فروش هگزن -1, قیمت هگزن -1, نرخ هگزن -1, هگزن -1, واردات هگزن -1
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

هگزن -1

1-هگزن یک ماده شیمیایی است که از نفت خام ساخته می شود. این یک محصول خالص به شکل مایع بی رنگ با بوی ناخوشایند است. بسیار قابل اشتعال است و

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی لاستیک اتیلن-پروپیلن, بزرگترین تامین کننده لاستیک اتیلن-پروپیلن, تامین لاستیک اتیلن-پروپیلن, تامین مستقیم لاستیک اتیلن-پروپیلن, تجارت لاستیک اتیلن-پروپیلن, خرید لاستیک اتیلن-پروپیلن, شرکت بازرگانی لاستیک اتیلن-پروپیلن, صادرات لاستیک اتیلن-پروپیلن, فروش لاستیک اتیلن-پروپیلن, قیمت لاستیک اتیلن-پروپیلن, لاستیک اتیلن-پروپیلن, نرخ لاستیک اتیلن-پروپیلن, واردات لاستیک اتیلن-پروپیلن
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

لاستیک اتیلن-پروپیلن

لاستیک اتیلن – پروپیلن که EPDM و EPM نیز نامیده می‌شوند، همچنان یکی از پرمصرف ‌ترین و سریع ‌ترین رشد لاستیک‌های مصنوعی هستند که هم کاربردهای ویژه و هم کاربرد

اطلاعات بیشتر »
اکسالیک اسید, بازرگانی اکسالیک اسید, بزرگترین تامین کننده اکسالیک اسید, تامین اکسالیک اسید, تامین مستقیم اکسالیک اسید, تجارت اکسالیک اسید, خرید اکسالیک اسید, شرکت بازرگانی اکسالیک اسید, صادرات اکسالیک اسید, فروش اکسالیک اسید, قیمت اکسالیک اسید, نرخ اکسالیک اسید, واردات اکسالیک اسید
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اکسالیک اسید

اکسالیک اسید که به نام اسید اتاندیوئیک نیز شناخته می شود، یک ترکیب آلی بی رنگ، کریستالی و سمی متعلق به خانواده اسیدهای کربوکسیلیک است. این محصول، به طور گسترده

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی پلی پروپیلن, بزرگترین تامین کننده پلی پروپیلن, پلی پروپیلن, تامین پلی پروپیلن, تامین مستقیم پلی پروپیلن, تجارت پلی پروپیلن, خرید پلی پروپیلن, شرکت بازرگانی پلی پروپیلن, صادرات پلی پروپیلن, فروش پلی پروپیلن, قیمت پلی پروپیلن, نرخ پلی پروپیلن, واردات پلی پروپیلن
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

پلی پروپیلن

پلی پروپیلن (PP) یک پلیمر افزودنی ترموپلاستیک است که از ترکیب مونومرهای پروپیلن ساخته شده است. در کاربردهای مختلفی از جمله بسته بندی محصولات مصرفی، قطعات پلاستیکی برای صنایع متنوعی

اطلاعات بیشتر »
استو نیتریل, بازرگانی استو نیتریل, بزرگترین تامین کننده استو نیتریل, تامین استو نیتریل, تامین مستقیم استو نیتریل, تجارت استو نیتریل, خرید استو نیتریل, شرکت بازرگانی استو نیتریل, صادرات استو نیتریل, فروش استو نیتریل, قیمت استو نیتریل, واردات استو نیتریل
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

استو نیتریل

استونیتریل به صورت یک مایع شفاف بی رنگ با بوی معطر ظاهر می شود. نقطه اشتعال 42 درجه فارنهایت چگالی 0.783 گرم بر سانتی متر مکعب. با جذب پوستی سمی

اطلاعات بیشتر »
آلیل کلراید, بازرگانی آلیل کلراید, بزرگترین تامین کننده آلیل کلراید, تامین آلیل کلراید, تامین مستقیم آلیل کلراید, تجارت آلیل کلراید, خرید آلیل کلراید, شرکت بازرگانی آلیل کلراید, صادرات آلیل کلراید, فروش آلیل کلراید, قیمت آلیل کلراید, نرخ آلیل کلراید, واردات آلیل کلراید
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

آلیل کلراید

آلیل کلراید به صورت یک مایع بی رنگ شفاف با بوی تند ناخوشایند ظاهر می شود. نقطه اشتعال -20 درجه فارنهایت و نقطه جوش 113 درجه فارنهایت را با چگالی

اطلاعات بیشتر »
اکسید پروپیلن, بازرگانی اکسید پروپیلن, بزرگترین تامین کننده اکسید پروپیلن, تامین اکسید پروپیلن, تامین مستقیم اکسید پروپیلن, تجارت اکسید پروپیلن, خرید اکسید پروپیلن, شرکت بازرگانی اکسید پروپیلن, صادرات اکسید پروپیلن, فروش اکسید پروپیلن, قیمت اکسید پروپیلن, نرخ اکسید پروپیلن, واردات اکسید پروپیلن
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اکسید پروپیلن

اکسید پروپیلن به صورت یک مایع فرار بی رنگ شفاف با بوی اتری ظاهر می شود. نقطه اشتعال -35 درجه فارنهایت و نقطه جوش 95 درجه فارنهایت با چگالی 6.9

اطلاعات بیشتر »
اکریلونیتریل, بازرگانی اکریلونیتریل, بزرگترین تامین کننده اکریلونیتریل, تامین اکریلونیتریل, تامین مستقیم اکریلونیتریل, تجارت اکریلونیتریل, خرید اکریلونیتریل, شرکت بازرگانی اکریلونیتریل, صادرات اکریلونیتریل, فروش اکریلونیتریل, قیمت اکریلونیتریل, نرخ اکریلونیتریل, واردات اکریلونیتریل
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اکریلونیتریل

اکریلونیتریل یک مایع بی رنگ و فرار با بوی تند و شبیه پیاز است. این محصول، به طور گسترده در صنعت برای تولید لاستیک، رزین، پلاستیک، الاستومر و الیاف مصنوعی

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی بوتیر آلدئید, بزرگترین تامین کننده بوتیر آلدئید, بوتیر آلدئید, تامین بوتیر آلدئید, تامین مستقیم بوتیر آلدئید, تجارت بوتیر آلدئید, خرید بوتیر آلدئید, شرکت بازرگانی بوتیر آلدئید, صادرات بوتیر آلدئید, فروش بوتیر آلدئید, قیمت بوتیر آلدئید, نرخ بوتیر آلدئید, واردات بوتیر آلدئید
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

بوتیر آلدئید

بوتیر آلدئید مشتق آلدئیدی بوتان است و منحصراً از هیدروفورمیلاسیون پروپیلن تولید می شود. بوتیرآلدئید را می توان با هیدروژن زدایی کاتالیزوری n-بوتانول تولید کرد که به عنوان یک واسطه

اطلاعات بیشتر »
ایزو پروپیل الکل, بازرگانی ایزو پروپیل الکل, بزرگترین تامین کننده ایزو پروپیل الکل, تامین ایزو پروپیل الکل, تامین مستقیم ایزو پروپیل الکل, تجارت ایزو پروپیل الکل, خرید ایزو پروپیل الکل, شرکت بازرگانی ایزو پروپیل الکل, صادرات ایزو پروپیل الکل, فروش ایزو پروپیل الکل, قیمت ایزو پروپیل الکل, نرخ ایزو پروپیل الکل, واردات ایزو پروپیل الکل
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

ایزو پروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل را با نام 2-پروپانول نیز می شناسند. این از خانواده ترکیبات آلی الکل به شمار می رود. ایزوپروپیل الکل اولین الکل مصنوعی تجاری به شمار می آید که

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی کیومن, بزرگترین تامین کننده کیومن, تامین کیومن, تامین مستقیم کیومن, تجارت کیومن, خرید کیومن, شرکت بازرگانی کیومن, صادرات کیومن, فروش کیومن, قیمت کیومن, کیومن, نرخ کیومن, واردات کیومن
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

کیومن

کیومن یا ایزوپروپیل بنزن که با نام های 2-فنیل پروپان یا کومول نیز شناخته می شود، متعلق به دسته ای از ترکیبات آلی است. اینها ترکیبات معطری هستند که دارای

اطلاعات بیشتر »
اتیل اکریلات, بازرگانی اتیل اکریلات, بزرگترین تامین کننده اتیل اکریلات, تامین اتیل اکریلات, تامین مستقیم اتیل اکریلات, تجارت اتیل اکریلات, خرید اتیل اکریلات, شرکت بازرگانی اتیل اکریلات, صادرات اتیل اکریلات, فروش اتیل اکریلات, قیمت اتیل اکریلات, واردات اتیل اکریلات
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتیل اکریلات

اتیل اکریلات یک مونومر آکریلات با فرمول مولکولی C5H8O2 است. مایعی شفاف و فرار است که کمی در آب حل می شود و در الکل ها، اترها و تقریباً تمام

اطلاعات بیشتر »
اتیل استات, بازرگانی اتیل استات, بزرگترین تامین کننده اتیل استات, تامین اتیل استات, تامین مستقیم اتیل استات, تجارت اتیل استات, خرید اتیل استات, شرکت بازرگانی اتیل استات, صادرات اتیل استات, فروش اتیل استات, قیمت اتیل استات, نرخ اتیل استات, واردات اتیل استات
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتیل استات

اتیل استات که با نام های اتیل اتانوات، اتیل استر اسید استیک، استوکسی اتان، 1-استوکسی اتان، EtOAC، ETAC، EA نیز شناخته می شود، یک ترکیب استری آلی با فرمول مولکولی

اطلاعات بیشتر »
اتوکسیلاتها, بازرگانی اتوکسیلاتها, بزرگترین تامین کننده اتوکسیلاتها, تامین اتوکسیلاتها, تامین مستقیم اتوکسیلاتها, تجارت اتوکسیلاتها, خرید اتوکسیلاتها, شرکت بازرگانی اتوکسیلاتها, صادرات اتوکسیلاتها, فروش اتوکسیلاتها, قیمت اتوکسیلاتها, واردات اتوکسیلاتها
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتوکسیلاتها

اتوکسیلاتها (با نام مستعار الکل اتوکسیلات ها یا AEs) ترکیبی است که با افزودن اپوکسید و اتیلن اکسید (EO) به نسبت مولی دلخواه به سوبستراهایی مانند الکل، اسید، آمین یا

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی گلایکول اتر, بزرگترین تامین کننده گلایکول اتر, تامین گلایکول اتر, تامین مستقیم گلایکول اتر, تجارت گلایکول اتر, خرید گلایکول اتر, شرکت بازرگانی گلایکول اتر, صادرات گلایکول اتر, فروش گلایکول اتر, قیمت گلایکول اتر, گلایکول اتر, واردات گلایکول اتر
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

گلایکول اتر

گلایکول اترها گروهی از حلال ها بر پایه آلکیل اترها هستند که می توانند از اتیلن گلیکول یا پروپیلن گلیکول باشند که اینها معمولاً در رنگ ها و پاک کننده

اطلاعات بیشتر »
اتانول آمین ها, بازرگانی اتانول آمین ها, بزرگترین تامین کننده اتانول آمین ها, تامین اتانول آمین ها, تامین مستقیم اتانول آمین ها, تجارت اتانول آمین ها, خرید اتانول آمین ها, شرکت بازرگانی اتانول آمین ها, صادرات اتانول آمین ها, فروش اتانول آمین ها, قیمت اتانول آمین ها, واردات اتانول آمین ها
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتانول آمین ها

اتانول آمینها ، اولین ترکیب از سه ترکیب آلی است که می توان از آمونیاک با جایگزینی متوالی اتم های هیدروژن با رادیکال های هیدروکسی اتیل (-CH2CH2OH) مشتق شده و

اطلاعات بیشتر »
1و3پروپان دی ال, بازرگانی 1و3پروپان دی ال, بزرگترین تامین کننده 1و3پروپان دی ال, تامین 1و3پروپان دی ال, تامین مستقیم 1و3پروپان دی ال, تجارت 1و3پروپان دی ال, خرید 1و3پروپان دی ال, شرکت بازرگانی 1و3پروپان دی ال, صادرات 1و3پروپان دی ال, فروش 1و3پروپان دی ال, قیمت 1و3پروپان دی ال, نرخ 1و3پروپان دی ال, واردات 1و3پروپان دی ال
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

1و3پروپان دی ال

1و3 پروپان دی ال ساده ترین عضو کلاس گروه خود است که از پروپان تشکیل شده است و در آن یک هیدروژن از هر گروه متیل با یک گروه هیدروکسی

اطلاعات بیشتر »
اتیلن گلایکول ها, بازرگانی اتیلن گلایکول ها, بزرگترین تامین کننده اتیلن گلایکول ها, تامین اتیلن گلایکول ها, تامین مستقیم اتیلن گلایکول ها, تجارت اتیلن گلایکول ها, خرید اتیلن گلایکول ها, شرکت بازرگانی اتیلن گلایکول ها, صادرات اتیلن گلایکول ها, فروش اتیلن گلایکول ها, قیمت اتیلن گلایکول ها, واردات اتیلن گلایکول ها
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتیلن گلایکول ها

اتیلن گلایکول ها با شکل ظاهری مایع شفاف، بی رنگ در دمای اتاق هستند. هنگامی که در ضد یخ خودرو استفاده می شود، اغلب به رنگ زرد و سبز می

اطلاعات بیشتر »
اتیل سلولز, بازرگانی اتیل سلولز, بزرگترین تامین کننده اتیل سلولز, تامین اتیل سلولز, تامین مستقیم اتیل سلولز, تجارت اتیل سلولز, خرید اتیل سلولز, شرکت بازرگانی اتیل سلولز, صادرات اتیل سلولز, فروش اتیل سلولز, قیمت اتیل سلولز, نرخ اتیل سلولز, واردات اتیل سلولز
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتیل سلولز

اتیل سلولز (EC) یک مشتق تجاری مهم سلولز است که در آن گروه‌های اتوکسی جایگزین گروه‌های هیدروکسیل روی واحدهای گلوکز تکراری شده‌اند. در حالی که اتریفیکاسیون کامل با تولید تری

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی پارافین های کلرینه, بزرگترین تامین کننده پارافین های کلرینه, پارافین های کلرینه, تامین پارافین های کلرینه, تامین مستقیم پارافین های کلرینه, تجارت پارافین های کلرینه, خرید پارافین های کلرینه, شرکت بازرگانی پارافین های کلرینه, صادرات پارافین های کلرینه, فروش پارافین های کلرینه, قیمت پارافین های کلرینه, نرخ پارافین های کلرینه, واردات پارافین های کلرینه
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

پارافین های کلرینه

پارافین های کلرینه با کلر زنی بخش های پارافین معمولی مشخص شده و هیدروکربن های زنجیره مستقیم، به دست آمده از پالایش نفت تولید می شوند. این در حالی است

اطلاعات بیشتر »
آلکان سولفونات ها, بازرگانی آلکان سولفونات ها, بزرگترین تامین کننده آلکان سولفونات ها, تامین آلکان سولفونات ها, تامین مستقیم آلکان سولفونات ها, تجارت آلکان سولفونات ها, خرید آلکان سولفونات ها, شرکت بازرگانی آلکان سولفونات ها, صادرات آلکان سولفونات ها, فروش آلکان سولفونات ها, قیمت آلکان سولفونات ها, واردات آلکان سولفونات ها
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

آلکان سولفونات ها

بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متنبنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس متن بنویس

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی نرمال الفین ها, بزرگترین تامین کننده نرمال الفین ها, تامین مستقیم نرمال الفین ها, تامین نرمال الفین ها, تجارت نرمال الفین ها, خرید نرمال الفین ها, شرکت بازرگانی نرمال الفین ها, صادرات نرمال الفین ها, فروش نرمال الفین ها, قیمت نرمال الفین ها, نرخ نرمال الفین ها, نرمال الفین ها, واردات نرمال الفین ها
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

نرمال الفین ها

نرمال اولفین ها هیدروکربن های خطی هستند که دارای پیوندهای دوگانه انتهایی بسیار قابل دسترسی می باشند. این ویژگی آنها را برای تولید محصولات متعدد ایده آل می کند. نرمال

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی روغن های سفید, بزرگترین تامین کننده روغن های سفید, تامین روغن های سفید, تامین مستقیم روغن های سفید, تجارت روغن های سفید, خرید روغن های سفید, روغن های سفید, شرکت بازرگانی روغن های سفید, صادرات روغن های سفید, فروش روغن های سفید, قیمت روغن های سفید, واردات روغن های سفید
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

روغن های سفید

روغن های سفید از نوع روغن های معدنی بسیار تصفیه شده ای هستند که بسیار خالص، پایدار، بی رنگ، بی بو، غیر سمی و از نظر شیمیایی بی اثر هستند.

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی روغن های روان کننده, بزرگترین تامین کننده روغن های روان کننده, تامین روغن های روان کننده, تامین مستقیم روغن های روان کننده, تجارت روغن های روان کننده, خرید روغن های روان کننده, روغن های روان کننده, شرکت بازرگانی روغن های روان کننده, صادرات روغن های روان کننده, فروش روغن های روان کننده, قیمت روغن های روان کننده, نرخ روغن های روان کننده, واردات روغن های روان کننده
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

روغن های روان کننده

روغن های روان کننده از جمله موادی با پایه نفتی هستند که باعث کمتر شدن اصطکاک بوده و مانع فرسوده شدن قطعه های متحرک فلزی هستند که با یکدیگر تماس

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی مخلوط زایلین ها, بزرگترین تامین کننده مخلوط زایلین ها, تامین مخلوط زایلین ها, تامین مستقیم مخلوط زایلین ها, تجارت مخلوط زایلین ها, خرید مخلوط زایلین ها, شرکت بازرگانی مخلوط زایلین ها, صادرات مخلوط زایلین ها, فروش مخلوط زایلین ها, قیمت مخلوط زایلین ها, مخلوط زایلین ها, واردات مخلوط زایلین ها
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

مخلوط زایلین ها

مخلوط زایلین ها ، از سه دی متیل بنزن ایزومر که فرمول شیمیایی یکسانی دارند، C6H4(CH3)2، اما ساختار مولکولی متفاوتی دارند، تشکیل شده است که به عنوان حلال، به عنوان

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی بنزن, بزرگترین تامین کننده بنزن, بنزن, تامین بنزن, تامین مستقیم بنزن, تجارت بنزن, خرید بنزن, شرکت بازرگانی بنزن, صادرات بنزن, فروش بنزن, قیمت بنزن, واردات بنزن
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

بنزن

بنزن ، ساده ترین هیدروکربن آلی و ترکیب اصلی چندین ترکیب مهم معطر است. Benzene یک مایع بی رنگ با بوی مشخص است و عمدتاً در تولید پلی استایرن استفاده

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی بوتادین, بزرگترین تامین کننده بوتادین, بوتادین, تامین بوتادین, تامین مستقیم بوتادین, تجارت بوتادین, خرید بوتادین, شرکت بازرگانی بوتادین, صادرات بوتادین, فروش بوتادین, قیمت بوتادین, نرخ بوتادین, واردات بوتادین
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

بوتادین

ترکیب آلی با فرمول C4H6 بوتادین نامیده می شود. خاصیت فیزیکی بارز آن این است که گازی بی رنگ بوده و به راحتی می تواند به شکل مایع، متراکم شود.

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی بوتیلن ها, بزرگترین تامین کننده بوتیلن ها, بوتیلن ها, تامین بوتیلن ها, تامین مستقیم بوتیلن ها, تجارت بوتیلن ها, خرید بوتیلن ها, شرکت بازرگانی بوتیلن ها, صادرات بوتیلن ها, فروش بوتیلن ها, قیمت بوتیلن ها, نرخ بوتیلن ها, واردات بوتیلن ها
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

بوتیلن ها

بوتیلن ها هر یک از چهار ترکیب ایزومر متعلق به سری هیدروکربن های الفینی است. فرمول شیمیایی آن C4H8 است و اشکال ایزومری آن، عبارتند از بوتن سیس ، بوتن

اطلاعات بیشتر »
اتیلن پروپیلن دی ان منومر, بازرگانی اتیلن پروپیلن دی ان منومر, بزرگترین تامین کننده اتیلن پروپیلن دی ان منومر, تامین اتیلن پروپیلن دی ان منومر, تامین مستقیم اتیلن پروپیلن دی ان منومر, تجارت اتیلن پروپیلن دی ان منومر, خرید اتیلن پروپیلن دی ان منومر, شرکت بازرگانی اتیلن پروپیلن دی ان منومر, صادرات اتیلن پروپیلن دی ان منومر, فروش اتیلن پروپیلن دی ان منومر, قیمت اتیلن پروپیلن دی ان منومر, واردات اتیلن پروپیلن دی ان منومر
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتیلن پروپیلن دی ان منومر

اتیلن پروپیلن دی ان منومر EPDM نوعی لاستیک مصنوعی است. این بسیار بادوام و انعطاف پذیر است و بنابراین دارای طیف گسترده ای از کاربردها است که از آن جمله

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی پلی اتیلن سبک, بزرگترین تامین کننده پلی اتیلن سبک, پلی اتیلن سبک, تامین پلی اتیلن سبک, تامین مستقیم پلی اتیلن سبک, تجارت پلی اتیلن سبک, خرید پلی اتیلن سبک, شرکت بازرگانی پلی اتیلن سبک, صادرات پلی اتیلن سبک, فروش پلی اتیلن سبک, قیمت پلی اتیلن سبک, نرخ پلی اتیلن سبک, واردات پلی اتیلن سبک
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

پلی اتیلن سبک

LDPE یا پلی اتیلن سبک یا پلی اتیلن با چگالی کم، یک ماده پلاستیکی نرم، انعطاف پذیر و سبک وزن است. به دلیل آن که این ماده دارای انعطاف مناسب

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی تری اتیل آلومینیوم, بزرگترین تامین کننده تری اتیل آلومینیوم, تامین تری اتیل آلومینیوم, تامین مستقیم تری اتیل آلومینیوم, تجارت تری اتیل آلومینیوم, تری اتیل آلومینیوم, خرید تری اتیل آلومینیوم, شرکت بازرگانی تری اتیل آلومینیوم, صادرات تری اتیل آلومینیوم, فروش تری اتیل آلومینیوم, قیمت تری اتیل آلومینیوم, واردات تری اتیل آلومینیوم
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

تری اتیل آلومینیوم

تری اتیل آلومینیوم (TEAL) یک مایع پیروفوریک است که به صورت رقیق نشده یا به عنوان محلول در یک حلال هیدروکربنی سازگار عرضه می شود. تری اتیل آلومینیوم (TEAL) در

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی پلی اتیلن سبک خطی, بزرگترین تامین کننده پلی اتیلن سبک خطی, پلی اتیلن سبک خطی, تامین پلی اتیلن سبک خطی, تامین مستقیم پلی اتیلن سبک خطی, تجارت پلی اتیلن سبک خطی, خرید پلی اتیلن سبک خطی, شرکت بازرگانی پلی اتیلن سبک خطی, صادرات پلی اتیلن سبک خطی, فروش پلی اتیلن سبک خطی, قیمت پلی اتیلن سبک خطی, نرخ پلی اتیلن سبک خطی, واردات پلی اتیلن سبک خطی
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

پلی اتیلن سبک خطی

مانند تمام پلیمرها، پلی اتیلن سبک خطی LLDPE دارای تنوع فوق العاده ای در بین گونه ها است. اینها به انواع کومونومرهای مرتبط با مونومر اتیلن برای ساخت پلی اتیلن

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی پلی اتیلن سنگین, بزرگترین تامین کننده پلی اتیلن سنگین, پلی اتیلن سنگین, تامین پلی اتیلن سنگین, تامین مستقیم پلی اتیلن سنگین, تجارت پلی اتیلن سنگین, خرید پلی اتیلن سنگین, شرکت بازرگانی پلی اتیلن سنگین, صادرات پلی اتیلن سنگین, فروش پلی اتیلن سنگین, قیمت پلی اتیلن سنگین, نرخ پلی اتیلن سنگین, واردات پلی اتیلن سنگین
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

پلی اتیلن سنگین

HDPE یکی از محبوب ترین موادی است که امروزه در تولید مورد استفاده قرار می گیرد. از آن برای ساخت بسیاری از انواع مختلف محصولات به شکل خالص آن استفاده

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی پروپیونیک اسید, بزرگترین تامین کننده پروپیونیک اسید, پروپیونیک اسید, تامین پروپیونیک اسید, تامین مستقیم پروپیونیک اسید, تجارت پروپیونیک اسید, خرید پروپیونیک اسید, شرکت بازرگانی پروپیونیک اسید, صادرات پروپیونیک اسید, فروش پروپیونیک اسید, قیمت پروپیونیک اسید, نرخ پروپیونیک اسید, واردات پروپیونیک اسید
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

پروپیونیک اسید

پروپیونیک اسید یا اسید پروپانوئیک، با فرمول شیمیایی C3H6O2 است که یک اسید کربوکسیلیک سه کربنه طبیعی می باشد. این ماده در حالت خالص، مایعی بی رنگ، محلول در آب

اطلاعات بیشتر »
اتیلن تترا کلراید, بازرگانی اتیلن تترا کلراید, بزرگترین تامین کننده اتیلن تترا کلراید, تامین اتیلن تترا کلراید, تامین مستقیم اتیلن تترا کلراید, تجارت اتیلن تترا کلراید, خرید اتیلن تترا کلراید, شرکت بازرگانی اتیلن تترا کلراید, صادرات اتیلن تترا کلراید, فروش اتیلن تترا کلراید, قیمت اتیلن تترا کلراید, نرخ اتیلن تترا کلراید, واردات اتیلن تترا کلراید
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتیلن تترا کلراید

اتیلن تترا کلراید مایعی بی رنگ، فرار و غیر قابل اشتعال با بوی تند و شیرین است. بخار سنگین تر از هوا است و می تواند در سطوح سمی در

اطلاعات بیشتر »
اتانول, بازرگانی اتانول, بزرگترین تامین کننده اتانول, تامین اتانول, تامین مستقیم اتانول, تجارت اتانول, خرید اتانول, شرکت بازرگانی اتانول, صادرات اتانول, فروش اتانول, قیمت اتانول, واردات اتانول
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتانول

اتانول که الکل، الکل اتیلیک و الکل غلات نیز نامیده می شود، یک مایع شفاف و بی رنگ است. به جهت آنکه این ماده این قابلیت را دارد که به

اطلاعات بیشتر »
آلفا الفین های خطی, بازرگانی آلفا الفین های خطی, بزرگترین تامین کننده آلفا الفین های خطی, تامین آلفا الفین های خطی, تامین مستقیم آلفا الفین های خطی, تجارت آلفا الفین های خطی, خرید آلفا الفین های خطی, شرکت بازرگانی آلفا الفین های خطی, صادرات آلفا الفین های خطی, فروش آلفا الفین های خطی, قیمت آلفا الفین های خطی, واردات آلفا الفین های خطی
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

آلفا الفین خطی

آلفا الفین‌ های خطی ، یکی از دسته های ترکیبات آلی می باشند که نوعی آلکن بوده و دارای پیوند دو گانه هستند. این نوع از پیوند، باعث می شود

اطلاعات بیشتر »
بازرگانی بوتن - 1, بزرگترین تامین کننده بوتن - 1, بوتن - 1, تامین بوتن - 1, تامین مستقیم بوتن - 1, تجارت بوتن - 1, خرید بوتن - 1, شرکت بازرگانی بوتن - 1, صادرات بوتن - 1, فروش بوتن - 1, قیمت بوتن - 1, واردات بوتن - 1
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

بوتن – 1

بوتن-1 عمدتاً به عنوان مخلوط بنزین، به تنهایی یا در مخلوط پروپان و به عنوان ماده اولیه برای تولید اتیلن و بوتادین استفاده می شود. پروپان نیز مانند بوتن-1 از

اطلاعات بیشتر »
اتیلن اکساید, بازرگانی اتیلن اکساید, بزرگترین تامین کننده اتیلن اکساید, تامین اتیلن اکساید, تامین مستقیم اتیلن اکساید, تجارت اتیلن اکساید, خرید اتیلن اکساید, شرکت بازرگانی اتیلن اکساید, صادرات اتیلن اکساید, فروش اتیلن اکساید, قیمت اتیلن اکساید, واردات اتیلن اکساید
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتیلن اکساید

در دمای اتاق، اتیلن اکساید یک گاز بی رنگ قابل اشتعال با بوی شیرین است. این ماده در درجه اول برای تولید مواد شیمیایی دیگر از جمله ضد یخ استفاده

اطلاعات بیشتر »
اتیلن دی کلراید, بازرگانی اتیلن دی کلراید, بزرگترین تامین کننده اتیلن دی کلراید, تامین اتیلن دی کلراید, تامین مستقیم اتیلن دی کلراید, تجارت اتیلن دی کلراید, خرید اتیلن دی کلراید, شرکت بازرگانی اتیلن دی کلراید, صادرات اتیلن دی کلراید, فروش اتیلن دی کلراید, قیمت اتیلن دی کلراید, واردات اتیلن دی کلراید
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتیلن دی کلراید

اتیلن دی کلراید (C2H4Cl2) یا 1،2-دی کلرواتان نیز نامیده می شود، مایعی بی رنگ، سمی و فرار است که بویی شبیه بوی کلروفرم دارد. چگالی آن از آب بیشتر است

اطلاعات بیشتر »
اتیل برماید, بازرگانی اتیل برماید, بزرگترین تامین کننده اتیل برماید, تامین اتیل برماید, تامین مستقیم اتیل برماید, تجارت اتیل برماید, خرید اتیل برماید, شرکت بازرگانی اتیل برماید, صادرات اتیل برماید, فروش اتیل برماید, قیمت اتیل برماید, واردات اتیل برماید
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتیل برماید

اتیل برماید با نام های مونوبروموتان، بروم اتر، اتیل بروماید با فرمول مولکولی C2H5Br و وزن مولکولی 108.9651 شناخته می شود. از طریق مخلوط هیدروژن برومید، اتیل الکل، اسید سولفوریک،

اطلاعات بیشتر »
اتیل بنزن, بازرگانی اتیل بنزن, بزرگترین تامین کننده اتیل بنزن, تامین اتیل بنزن, تامین مستقیم اتیل بنزن, تجارت اتیل بنزن, خرید اتیل بنزن, شرکت بازرگانی اتیل بنزن, صادرات اتیل بنزن, فروش اتیل بنزن, قیمت اتیل بنزن, واردات اتیل بنزن
صنایع شیمیایی ، نفت ، گاز و مشتقات

اتیل بنزن

اتیل بنزن یک هیدروکربن معطر است که از یک حلقه بنزن متصل به یک گروه اتیل تشکیل شده است. اتیل بنزن یکی از اجزای تشکیل دهنده نفت و قطران زغال

اطلاعات بیشتر »